Informace o zpracování osobních údajů - GDPR | BRAHA plasty

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vás v souladu obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)  a v souladu s se související právními předpisy informujeme o tom, jak osobní údaje zpracováváme a o Vašich právech týkající se jejich zpracování.

Správce osobních údajů

BRAHA plasty, s. r. o.
s.z. C 15272 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO 25928571
č.p. 2, 550 01 Hejtmánkovice

dále jen „správce“.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu  o ochraně osobních údajů.

Právních důvody zpracování

Osobní údaje zpracováváme pokud je splněn jeden z následujících právních důvodů:

 • na základě Vámi uděleného souhlasu pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Naším oprávněným zájmem naší je i poskytování nabídky služeb a zboží našim zákazníků a o této skutečnosti informovat zákazníky v zájmu zlepšování obchodních vztahů.

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje jsou předávány v nezbytném rozsahu následujícím příjemcům:

 • subdodavatelé, pokud je to nutné k plnění smlouvy
 • poskytovatelé dopravních a přepravních služeb
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

Účely zpracováních osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v za účelem:

 • účely uvedené v souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu a  plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • výběrová řízení na volná pracovní místa

Detailní informace o jednotlivých zpracováních získáte na adrese správce nebo na internetových stránkách správce.

Doba zpracování osobních údajů

 • dle se lhůt uvedenými v příslušných smlouvách
 • dle lhůt  ve spisovém a skartačním řádu správce
 • dle lhůt příslušných právních předpisů o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu nebo z příslušných právních předpisů
 • po dobu uvedenou v souhlasu se zpracování, popřípadě do doby než bude takový souhlas odvolán

Informace o právech subjektů údajů

Jako subjekt údajů se můžete na naši společnost kdykoliv s oznámením k výkonu Vašich práv v souvislosti s GDPR:

 • právo obdržet informace o zpracování osobních údajů a jejich kopii (právo na přístup)
 • právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo jejich doplnění (právo na opravu)
 • právo požadovat výmaz osobních údajů a v případě jejich předání jiným správcům, informovat je o uplatněném právu na výmaz (právo na výmaz)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (právo na omezení zpracování)
 • právo získat osobní údaje subjektu údajů a případně požádat o jejich předání jinému správci osobních údajů (právo na přenositelnost)
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (právo na námitku)
 • právo dovolat udělený souhlas (právo dovolat souhlas)
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (právo podat stížnost)

Požadavek na výkon práv můžete podat v na adresu sídla správce a to v takové formě, aby Vás bylo možno jednoznačně identifikovat jako subjekt údajů.

Pokud správce obdrží o výkon práva subjektu údajů subjektu údajů dle výše uvedených , bude žadatele informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.  Pokud by správce neprovede opatření ve smyslu výkonu práva subjektu údajů o který je žádáno, bude žadatele nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Při přijímání a vyřizování žádostí o výkon práva subjektu je postupováno dle dokumentu Vyřizování žádostí o výkon práva subjektu údajů, který je k dispozici a adrese správce nebo na internetových stránkách správce.

Internetové stránky správce: http://www.brahaplasty.cz

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

24.05.2018

Společnost

BRAHA plasty, s.r.o.
Hejtmánkovice 2, 550 01 Broumov
IČ: 25928571, DIČ: CZ25928571

Ověřená firma